Navigation Menu
The Telaithrion Project

The Telaithrion Project

a Free and Real Design

April 252013

Το «Εγχείρημα Τελαίθριον» ευελπιστεί να δείξει ότι μία αυτάρκης κοινωνία αληθινών κινήτρων και ανιδιοτελούς προσφοράς, μπορεί να υπάρξει και να εφαρμοστεί «στην πράξη», και ότι θα μπορούσε να ευδοκιμήσει ακόμη και αν την υιοθετούσε όλη η ανθρωπότητα. Θέλουμε να μοιραστούμε όλες τις πρακτικές γνώσεις, τις πληροφορίες, τις τεχνολογίες και εν τέλει τις λύσεις τις οποίες θα ανακαλύψουμε, διερευνήσουμε και εφαρμόσουμε στο ταξίδι μας αυτό. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εμψυχώσουμε, ενδυναμώσουμε, εκπαιδεύσουμε και εμπνεύσουμε όλους τους συνανθρώπους που θα συναντήσουμε ώστε να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι προς την όσο το δυνατόν περισσότερο ισορροπημένη συμβίωση των φυλών και των ειδών στον πλανήτη.
The «Telaithrion Project» hopes to put in actual perspective, that a self sufficient sustainable society that is based on true incentives and selfless giving, can exist, and that can be applied to practice in everyday life, and that even if the entire culture of humanity adopted it could flourish. We would like to share all the practical knowledge, the information, the technologies and at the end the solutions that we may discover, research and apply to this journey of ours. We will do all we can to animate, empower, educate and inspire all people we meet so they will be able to follow their own path towards a more possible, more balanced coexistence of races and species on the planet.

TelaithrionImage02

Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2010 | Established Project since 2010

More Information»
Nomades Artcore
April 252013

Το 2011 δημιουργήθηκαν οι [nomadesartcore] με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του θεάτρου σε σχέση με τις άλλες τέχνες όπως επίσης και της σχέσης του με την κοινωνία και τον άνθρωπο. Μιας και η κοινωνία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μετατοπίζεται αέναα, η κίνηση, η παρατήρηση, η αλλαγή και η σύνθεση είναι τα εργαλεία μας στο δρόμο της δημιουργίας. Προσπάθεια να βρούμε και πάλι τον λόγο και τον τρόπο των αναπαραστάσεων στις μέρες μας. Με κέντρο τον άνθρωπο, με λόγο που γεννάται εντός μας δημιουργώντας διαλόγους, αφουγκραζόμαστε και εκφραζόμαστε μέσα από καλλιτεχνικές διαδρομές. Η κίνηση και η ανασφάλεια είναι το μόνο σταθερό μας σημείο. Στόχος να γεμίσουμε με νέες ζωές, να συνδεόμαστε με ανθρώπους και να δημιουργούμε πυρήνες, που να μπορούν και μόνοι τους να υπάρχουν, να προτείνουν, να εκφράζονται.

*Οι [nomadesartcore] είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία.

In 2011 the [nomadesartcore] were created having as a goal the redefinition of theater in relation to the other arts, as well as its relationship with society and man. Since society is a living organism which is shifting perpetually, the movement, the observation, the change and the composition are our tools on the way to creation. Trying to find again the reason and the manner of how the representations are happening nowadays. Man-centered, with reason which is born within us, by creating dialogues, we listen attentively and we express ourselves through artistic paths. The movement and the uncertainty is our only steady point . Aiming to be filled with new lives, to connect with people and create cores which will exist by themselves, they will suggest , they will express themselves.

* The [nomadesartcore] is a non-profit organization.

TelaithrionImage02

Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2011 | Established Project since 2011

τελεθριον

More Information»
Biomonoia
April 252013

“BIOμόνοια” αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Στο δήμο Μονεμβασίας στη Λακωνία, ιδρύσαμε το 2012, τον πολυχώρο της «ΒΙΟμόνοια», μια «ομπρέλα» για την οικολογία και τον πολιτισμό. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη ζωή του τόπου τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στην παραγωγή της τροφής τους και στην αειφόρο διαχείριση των υλικών και πολιτιστικών πόρων, βάζοντας τα θεμέλια για συνεργατικές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ευελπιστώντας στην αναβίωση της κοινοτικής ζωής και στο χτίσιμο μελλοντικών κοινωνιών αυτάρκειας και αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με την εκπαίδευση και τις νέες γενιές, σε μια ιστορική στιγμή κατά την οποία, αφενός, η τεχνολογική πρόοδος ανοίγει τεράστιες δυνατότητες για τους θεσμούς της συμμετοχικής αλληλεγγύης, από την άλλη, αυτοί οι θεσμοί διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο να εξουδετερωθούν από την κυρίαρχη ιδεολογία του καταναλωτισμού και τη συντριπτική δύναμη της αγοράς. Είναι λοιπόν σημαντικό, για την ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της και για την ευτυχία των ανθρώπων, να επενδύσουν σκέψη και δράση, στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη, ξεκινώντας από τα παιδιά. Η «ΒΙΟμόνοια», με ρίζες στο έδαφος της Λακωνικής γης, δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, για την ανεύρεση επαφών και για συνεργασίες, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ώστε να πολλαπλασιαστούν οι πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται, μέσω της ανταλλαγής του μέγιστου δυνατού φάσματος των πόρων και των ιδεών, στις πολιτιστικές προκλήσεις ενός πολυσυλλεκτικού κόσμου.
“BIOmonia” non profit organization for Culture and Environment In the municipality of Monemvasia in Lakonia, we established in 2012, the multiplex of “BIOmonia”, an “umbrella” for ecology and culture. It aims to encourage the active participation of citizens in the life of their habitat, in the natural and human environment, in the production of food and the sustainable management of material and cultural resources, putting the foundation for collaborative actions and educational activities, hoping to revive the Community life in building future social self-sufficiency and solidarity. Specifically, we deal with education and new generations, in a historical moment in which, on the one hand, technological progress opens up enormous possibilities for participatory institutions of solidarity, on the other hand, these institutions are at equal risk of being eliminated from the dominant ideology of consumerism and the overwhelming power of the market. It is therefore important for the well being of society as a whole and for the happiness of the people, to invest thought and action, in active citizenship, starting with children. “BIOmonia ‘, rooted in the territory of Lakonia, operates internationally, for finding contacts and partnerships, in any part of the world to multiply initiatives responding by sharing the maximum possible range of resources and ideas in the cultural challenges of a multifaceted world.

TelaithrionImage02

Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2011 | Established Project since 2011

More Information»
Stagones
April 252013

Ζούμε στις παρυφές του Πυξαριά, με την πρόθεση οι μέρες μας να κυλούν δημιουργικές, ειρηνικά. Αναζητούμε τρόπους να καλλιεργούμε την τροφή και τις σχέσεις μας, συλλέγουμε βότανα και καρπούς, ισορροπούμε κι εξελισσόμαστε. Παράλληλα ασχολούμαστε με μικρές κατασκευές από φυσικά υλικά και, κατ’ επέκταση, με το σχεδιασμό βιοκλιματικών καταλυμάτων χαμηλού κόστους και οικολογικού αποτυπώματος. Οι επιλογές μας είναι συνειδητές και χαιρόμαστε την ευθύνη τους γιατί αντανακλούν την ελευθερία που μοιραζόμαστε όλοι. Θεωρούμε τη Γη κληρονομιά όλων, τους συνανθρώπους μας αδέρφια και εστιάζουμε σε ό,τι ενώνει. Είμαστε σταγόνες που σμίγουν, νερό που ξυπνάει, ωκεανός!
We live in the foothills of Mount Pixarias. Our goal is to let every day pass in a creative and peaceful manner. We seek ways to grow our food and our relationships, we collect herbs, fruits and nuts, we maintain our balance and we evolve. At the same time, we occupy ourselves with small constructions, using natural materials and, in consequence, with the design and planning of bioclimatic accommodation of low budget and low ecological imprint. We make our choices with full knowledge and we enjoy the responsibility of it, because these choices reflect the freedom we share with one another. We consider Earth everybody’s legacy, every human being our brother and we focus on the things that bring us together. We are drops that join together, water that comes to life, an ocean!

TelaithrionImage02


Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2012 | Established Project since 2012

More Information»
PachaMaMa Hellas
April 252013

Η PachaMaMa Hellas είναι μια ομάδα ατόμων ηλικίας από 20 έως 70 ετών που, εξαιτίας της οικονομικής και υπαρξιακής κρίσης της ανθρωπότητας, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα ΦΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σε μία έκταση 5,5 στρεμμάτων βορειοδυτικά της Αθήνας, στην Ελλάδα. Σκοπός μας είναι να διδάξουμε την κάλυψη των διατροφικών αναγκών σε όσους το χρειάζονται χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές καλλιέργειας ιδιαίτερα χαμηλού κόστους μέσω της Φυσικής Γεωργίας: μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον Masanobu Fukuoka. Η PachaMaMa Hellas θα μεταμορφωθεί σε μία “ζούγκλα” δημητριακών, λαχανικών και οπωροφόρων δέντρων, αποδεικνύοντας έτσι ότι σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο κάποιος μπορεί καθημερινά να παράγει μεγάλες ποσότητες τροφής, χωρίς να φθείρει την γη και δημιουργώντας αρμονία ανάμεσα στα διάφορα είδη που καλλιεργούνται. Φαντάσου για μία στιγμή ότι όποιος μας επισκέπτεται θα έχει πρόσβαση σε κάθε απαραίτητη πληροφορία για το πώς να ξεκινήσει τη δική του “ζούγκλα” διατροφής!
Pachamama Hellas is a group of people between 20 and 70 years old. Because of the economic, as well as existential crisis, we are going through as humanity; we have decided to found a, ½ hectare, Nature School located 80 kilometers northwest of Athens, Greece. Our dream is the dream of many: that the crisis does not take away the essentials. The goal is to teach how one can provide food to those who need it, by him/herself, using simple and low-cost farming techniques through Natural Farming: method developed by Masanobu Fukuoka. Pachamama Hellas will become a “jungle” of cereals, vegetables and fruit trees. This will prove that it is possible to produce a lot of food, daily, in a small space without deteriorating the land, while creating harmony between the different species cultivated. Imagine for a minute that every person that visits us will have access to the information and the necessary practices to start his/hers own food “jungle”.

TelaithrionImage02

Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2011 | Established Project since 2011

More Information»
Spithari-Waking Life
April 252013

H ομάδα Σπιθάρι-WakingLife στοχεύει να δημιουργήσει ένα ζωντανό μοντέλο βιωσιμότητας και αυτάρκειας το οποίο θα αποτελέσει χώρος συνάντησης ανθρώπων που θέλουν να γνωρίσουν τον Οικοκοινοτισμό .Επιθυμούμε με αυτό το τρόπο να συμβάλουμε στην επέκταση και ανάπτυξη ενός δικτύου Οικοκοινοτήτων.Βασικό μας μέλημα θα είναι να επεξεργαστούμε,ερευνήσουμε,εξελίξουμε καινοτόμες ιδέες σχετικά με ενεργειακή,διατροφική και στεγαστική αυτάρκεια να τις εφαρμόσουμε πρακτικά και στη συνέχεια να δώσουμε μέσω ανοικτού κώδικα όποια τεχνική πληροφορία έχουμε αποκτήσει στη πράξη.Θεωρούμε σημείο-κλειδί για την επιτυχία της προσπάθειας μας την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μέσω διαδικτυακής και κυρίως φυσικής δικτύωσης – σύνδεσης με ανάλογα έξω-αστικά εγχειρήματα όπως και με εντός πόλης συλλογικότητες για αυτοδιαχείρισης της ζωής.
Spithari-WakingLife is a group of people who aim to create a living model of sustainability and self-sufficiency which will be a meeting place for people who want to experience the ecovillage way of life. We wish in this way to contribute to the expansion and development of an ecovillage network .Our basic concern will be to process , explore, evolve innovative ideas on energy, food and housing and self-sufficiency plus any technical information we have acquired, to apply them practically and then spread the accumulated knowledge via open source.We consider as a key point for the success of our venture to exchange knowledge and experience through Internet and especially physical networking – connection with ventures which focus on selfmanagement of life in any aspect.

TelaithrionImage02

Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2012 | Established Project since 2012

More Information»
European Village
April 252013

Οφείλουμε όλοι και όλες απο εμάς να δημιουργήσουμε τις νέες κοινωνικές δομές που θα διαδεχτούν αυτό το απάνθρωπο και αχόρταγο οικονομικό σύστημα που βιώνουμε.
Όπως σε κάθε μεγάλη στροφή της ιστορίας μπορεί να μην είμαστε απόλυτα σίγουροι που θα καταλήξουμε αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε πλέον βέβαιοι για το τι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας και αυτά είναι: η πλεονεξία, ο ατομισμός, τα υπέρμετρα ΕΓΩ, η βία, η καταπίεση απο άνθρωπο σε άνθρωπο και απο τον άνθρωπο προς την ζωή γενικότερα.
Η προσέγγιση πάνω στα προβλήματα των καιρών δεν μπορεί να είναι αποσπασματική αλλά ολιστική όπως ολιστική θα πρέπει να είναι και η απαξίωση του παλιού οικονομικού μοντέλου.
Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα είναι στην βάση τους προβλήματα συνείδησης και έτσι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μέσα απο την συνεργασία και τον διάλογο.
Εμείς σαν οργάνωση προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι, την πραγματικότητα που θέλουμε θα την χτίσουμε όλοι και όλες εμείς οι “χωριάτες” του πλανητικού χωριού.

Περισσότερα εδώ

More Information»
Agroterroristas
April 252013

Agroterroristas είναι μια προσπάθεια για την ανάκτηση της γνώσης των παππούδων μας, όπου αυτοί ζούσαν από τη γη, καλλιεργώντας την φυσικά, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ένα σπουδαίο βαθμό αυτάρκειας στην καθημερινότητα τους.
Είναι ταυτόχρονα η απόκτηση νέων γνώσεων και τεχνολογιών που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σύγχρονο τρόπο ζωής, θέτοντας εκ νέου τις προτεραιότητες για την ικανοποίηση των ουσιαστικών αναγκών μας (συλλογικότητα-συνεργασία, εναρμόνιση με το περιβάλλον, προσωπική σχέση και ενασχόληση με την τροφή, την στέγη και κάθε άλλο τομέα της ζωής)

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

More Information»
Votanikos Kipos
April 252013

Προτείνουμε σαν τρόπο λειτουργίας την άμεση δημοκρατία μέσα από ανοιχτές συνελεύσεις στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης.
Επιδιώκουμε να λειτουργήσει ο Βοτανικός ως χώρος καθημερινής συνάντησης, πολιτικής αναζήτησης και πολιτισμικής έκφρασης μέσα από:
• Εκδηλώσεις
• Κινηματογραφικές προβολές.
• Θεατρικές και Μουσικές Παραστάσεις.
• Εικαστικές Εκθέσεις.
• Μαθήματα (Θεάτρου, Σεναρίου, Σκηνοθεσίας, Μουσικής, Χορού, Ξένων Γλωσσών, Υπολογιστών , Ελληνικής Γλώσσας σε μετανάστες και Ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές. )
Καλούμε την κάθε μία και τον καθένα να συμμετέχει στην διαμόρφωση και λειτουργία του χώρου.

Περισσότερα εδώ

More Information»
Kati Trexei
April 252013

Οι επιλογές όλων όσων συμμετέχουμε συναντώνται σε δυο.. τρία στοιχεία. Μας αρέσει να δουλεύουμε με τα χέρια, όχι μόνο για να παράγουμε αυτά που καταναλώνουμε ,αλλά και απ΄ τα οποία θα έχουμε κάποια έσοδα για να ζήσουμε. Μας αρέσει επίσης να ζούμε εδώ και να επιμένουμε στην παράδοση που προαναφέραμε. Με γνώμονα αυτά φτιάξαμε και τον συνεταιρισμό, που έχει ως βάση την αρχή της εναλλακτικής παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων, την αρχή της συλλογικής δράσης και συμμετοχικής εργασίας, την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας.
Συναντιόμαστε τακτικά, έχουμε νέους προβληματισμούς, μεμονομένα, αλλά και για τη κοινή μας πορεία, έχουμε πρόσβαση σε νέες δραστηριότητες και διοργανώσεις, όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, οικογιορτές. Η συνεύρεση αυτών των εργαστηρίων στο ίδιο καταστατικό λύνει και πρακτικά και οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Περισσότερα εδώ

More Information»
Piliko
April 252013

Η ομάδα πηλΟίκο δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2008 από άτομα που εξειδικεύονται στον τομέα της κατασκευής με κοινό ενδιαφέρον τη δόμηση με φυσικά υλικά και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
Είναι μια ομάδα χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και με στόχο την επαναφορά παλαιών τεχνικών, την αναζήτηση καινούριων μεθόδων δόμησης με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά και τη διάδοσή τους στο ευρύτερο κοινό.

Περισσότερα εδώ

More Information»

Η φυσική καλλιέργεια είναι μια μέθοδος γεωργίας όπου δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα, φυτοφάρμακα, δεν κάνουμε ζιζανιοκτονία, δεν βοτανίζουμε, δεν οργώνουμε τη γη με μηχανήματα. Και υπάρχει και μια Πέμπτη Αρχή, αν θες, αναφορικά με το οπωροφόρα: Δεν τα κλαδεύουμε καν. Φυσικά, θα υποβαθμίζαμε τη φυσική καλλιέργεια αν την προσδιορίζαμε μόνο ως γεωργική μέθοδο. Η φυσική καλλιέργεια είναι ένα πνευματικό μονοπάτι που συνδέει επιστήμη, θρησκεία, φιλοσοφία σε μια ενιαία σύλληψη, όπως ήταν κάποτε στο παρελθόν αδιαίρετες. Η φυσική καλλιέργεια φιλοδοξεί να ενώσει θεό άνθρωπο και φύση. Σήμερα η μέθοδος της φυσικής καλλιέργειας έχει φτάσει στην μέγιστή της σχεδόν απλότητα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να φυτεύουμε, ούτε να οργώνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε σχεδόν καμιά εργασία. Την περίοδο των βροχών, πριν τις φθινοπωρινές ή τις ανοιξιάτικες βροχές, κάνουμε ένα μεγάλο μείγμα σπόρων, κλασσικά δέντρα, οπωροφόρα δέντρα, λαχανικά, τα τυλίγουμε με αργιλόχωμα για να τα προστατέψουμε από τα πουλιά και τα τρωκτικά, τα πετάμε στο έδαφος και μετά παρατηρούμε αυτό που μας διδάσκει η φύση: Κάθε φυτό θα βγει εκεί που είναι καλύτερα για αυτό. Δεν απαιτείται καμιά ανθρώπινη γνώση, καμιά τεχνολογία.

Περισσότερα εδώ

More Information»
Peliti
April 252013

Ξεκινάμε από την άποψη ότι όλοι μας φέρουμε ευθύνη γι’ αυτά που γίνονται σε προσωπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς οι ίδιοι οδηγούμε τα γεγονότα με τη στάση και τη σκέψη μας. Κατά συνέπεια ο καθένας μας κρατάει ένα μέρος από τη λύση των προβλημάτων σε προσωπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είμαστε θύματα καταστάσεων ούτε φταίνε οι άλλοι γίa αυτά που ζούμε εμείς. Εστιάζουμε την προσοχή μας στα θετικά πράγματα που γίνονται και αυτά ως δια μαγείας αυξάνουν.

Δε γνωρίζουμε τι είναι το καλό και τι το κακό. Δε γνωρίζουμε γιατί γίνονται κάποια γεγονότα. Αν δούμε τα πράγματα μέσα στην πορεία του χρόνου, αυτό που σήμερα είναι πόνος αύριο θα είναι χαρά και μετά μπορεί να είναι πάλι πόνος και ούτω καθεξής. Δεν έχει σημασία η κοινωνική ή η οικονομική μας θέση. Η σκέψη μας είναι πολύ δυνατή και αρκετή για να κατευθύνει τα πράγματα. Όλοι μαζί έχουμε ακόμη πιο μεγάλη δύναμη. Το σημαντικό δεν είναι να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι αλλά τι κάνουμε εμείς. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα βγει στην αγορά ένα καινούριο προϊόν. Το ζήτημα είναι αν θα το στηρίξουμε ή όχι. Οι πολυεθνικές κάνουν τη δουλειά τους κι εμείς τη δική μας. Δεν καταναλώνουμε και δεν στηρίζουμε τα προϊόντα που καταστρέφουν το περιβάλλον. Δεν πολεμάμε με κανέναν έξω από μας, αυξάνουμε τη συνειδητότητά μας και αυτό είναι αρκετό για να φέρει τεράστιες αλλαγές. Κάθε μέρα με το πιρούνι μας επιλέγουμε τη γεωργία και πλανήτη θέλουμε.

Περισσότερα εδώ

More Information»
Cloud Cuckoo Land
April 252013

Welcome to the community owned performing arts collective in the Clouds.

Somewhere over Somerset’s Mendip Hills, Cloud Cuckoo Land is an unrealistically idealistic state of being, where everything is possible.

More here

More Information»
Nea Gouinea
April 252013

Η “Νέα Γουινέα” είναι μια προσπάθεια που θέτει ως βασικό στόχο την επανάκτηση του ελέγχου πάνω στα απαραίτητα για την διαβίωση, και την αυτοδιαχείριση των βασικών μας αναγκών (σε τροφή, ενέργεια, υγεία, δόμηση, ένδυση κτλ…), αλλά και τη διάχυση της απαραίτητης γνώσης ώστε αυτές οι πρακτικές να καταφέρουν να αναπαραχθούν όπου και όπως χρειάζεται.

Περισσότερα εδώ

More Information»
Elpidohori
April 252013

Το Ελπιδοχώρι όπως δηλώνει και το όνομά του είναι το χωριό της Ελπίδας. Μια οικοκοινότητα, που τώρα αναπτύσσεται στο νομό Αργολίδας λίγο έξω απο το Άργος σε μια πανέμορφη βουνοπλαγιά. Λειτουργεί ως αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός και στόχος του είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό παράδειγμα βιωσιμότητας, δείχνοντας μέσω της λειτουργίας του πως ένας φυσικός και αειφόρος τρόπος ζωής είναι εφικτός. Σεβασμός και συνδημιουργία με την φύση ελαχιστοποιώντας το οικολογικό αποτύπωμα, δημιουργία δομών ισότιμης συλλογικής διακυβέρνησης και διάδοση εφαρμοσμένης γνώσης είναι οι βασικοί άξονες λειτουργίας αυτής της μοναδικής κοινότητας.

Περισσότερα εδώ

 

More Information»
Cob.gr
April 252013

Στο cob.gr ασχολούμαστε με τη φυσική δόμηση και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, δύο πρακτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, η πρώτη στην φάση της κατασκευής μιας κατοικίας ενώ η δεύτερη στην διατήρηση σταθερών συνθηκών διαβίωσης σε αυτήν. Και οι δύο καταλήγουν σε τεράστιο περιβαλλοντολογικό αλλά και οικονομικό όφελος.

Περισσότερα εδώ

More Information»
kalamataFreeSpace
April 252013

Το Δίκτυο Kalamata Freespace είναι ένα ανοιχτό και αυτόνομο δίκτυο πληροφόρησης και δραστηριοποίησης , με σκοπό τη δημιουργία ενός κόσμου βιώσιμου, αλληλέγγυου, ελεύθερου και πάνω απ’ όλα σε αρμονία με τη φύση γύρω μας.

Η ομάδα αυτή ξεκίνησε ως ένας χώρος έκφρασης καλλιτεχνών που επέλεξαν να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν στην περιφέρεια και όχι στην πρωτεύουσα, καθώς αυτό έβλεπαν ότι συντελεί σε μια ποιοτική διαφορά στην καλλιτεχνική τους παραγωγή,.

Στην πορεία, όμως η παρέα μεγάλωσε και μπήκε νέος κόσμος,…… ποδηλάτες, ακτιβιστές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, και ευρύτερα όποιος επιθυμεί να σκέφτεται ελεύθερα και να δραστηριοποιείται έξω από τις νόρμες που επιβάλλει το σύστημα και η κοινωνία της παγκοσμιοποίησης.

Περισσότερα εδώ

More Information»
Mother Nature
April 242013

έχουμε καταφέρει να γνωρίσουμε αρκετό κόσμο και διάφορες συλλογικότητες (πχ εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι,εναλλακτικό νόμισμα ”μπουτσούνι”,ινστιτούτο ελαία,οικοζωή κ.α.) και εμείς τα στηρίζουμε,με τον τρόπο μας.Πέρα από αυτά,έχουμε ένα λαχανόκηπο,στον οποίο κάνουμε και πρακτικά εργαστήρια για να βλέπουμε την πορεία του μαζί με άλλους ανθρώπους που ενδιαφέρονται,και συμμετέχουμε στην δημιουργία νέων λαχανόκηπων και αγροκτημάτων.Ασχολούμαστε με την φυσική δόμηση (cob) και με διάφορες κατασκευές με τον πηλό,όπως επίσης και με κατασκευές ήπιας τεχνολογίας.Ακόμα,διοργανώνουμε διάφορα πρακτικά εργαστήρια (ευελπιστούμε με περισσότερο θεματολόγιο στην πάροδο του χρόνου).Έχουμε ξεκινήσει και ένα συνεργατικό αγρόκτημα,το οποίο προορίζεται να γίνει κάτι σαν εκπαιδευτικό κέντρο (πιθανόν για παιδιά) αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να σου πω λεπτομέρειες.Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε,σε ένα σημείο,μία οικοκοινότητα αλλά να φτιαχτεί ένα τοπικό δίκτυο (σε όλη την Κέρκυρα),μεταξύ όλων των συλλογικοτήτων και ατομικών χαρακτήρων με σκοπό την ελεύθερη διάδωση των γνώσεων,την συνεργασία και την αλληλεγγύη,όχι μόνο σε επίπεδο πόλης αλλά και σε χωριού.Παραγωγοί και όχι καταναλωτές..Αυτά και άλλες όμορφες εικόνες..

More Information»
hackerspace
April 242013

Το Hackerspace είναι ένας ανοιχτός χώρος δημιουργικότητας, συνεργασίας, έρευνας, ανάπτυξης και φυσικά μάθησης. Είναι όμως και κάτι περισσότερο από ένας φυσικός χώρος. Είναι μια ενεργή κοινότητα ανθρώπων με ιδέες που πηγάζουν απ’ τη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού.

Η ιδέα

Η ιδέα μας πηγάζει από το Ελεύθερο κι Ανοιχτό Λογισμικό (Free / Open-Source Software), από τις ανοιχτές ιδέες, μα κυρίως από την ανάγκη μας να μοιραζόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει μέσα από την ενασχόλησή μας με το Ελεύθερο κι Ανοιχτό Λογισμικό.

Όπως ακριβώς μοιραζόμαστε τον κώδικά μας, έτσι θέλουμε να μοιραστούμε και τις ιδέες μας. Καθημερινά μέσω διαδικτύου διαμοιράζουμε δεδομένα κι αντιλήψεις, προβλήματα και λύσεις, από το σπίτι ή την εργασία μας. Γιατί λοιπόν να μην το κάνουμε από κοντά;

Περισσότερα εδώ

More Information»
Paliomylos
April 242013

Η ιδέα αυτού του εγχειρήματος, αν κατάλαβα καλα την τελευταία φορά που μίλησα με τον εαύτο μου, είναι να συμβάλει οσο γίνεται σε μια προσπάθεια την οποία άλλοι έχουν ξεκινήσει χρόνια τώρα, προς ένα πιο αυτάρκη, αυτοδύναμο και αυτοδιοικούμενο τρόπο ζωής που οδηγεί μικρές κοινωνικές ομάδες πιο κοντά στην αυτονομία και την πραγματική ελευθερία. Μαζί με αυτα τα δικαιώματα, έρχεται και μια μεγαλη ευθυνη ως προς τα παγκόσμια κοινωνικά θεματα και επισης κατα κύριο λογο προς την φύση και αναθεώρηση του ρόλου μας στον πλανήτη.

Περισσότερα εδώ

The idea of this project, if I got it right, last time I talked with myself, is to join many others that are active for years now, on the way towards a more self-governed/organised, self-sufficient lifestyle that can make small social groups more independent, more free but also take responsibility for their lifestyle towards the global social issues and also of course, towards nature, reconsidering our role on this planet.

Find more here

More Information»

Η ‘Κιβωτός Κορογώνα’ αποτελεί ένα πολύπλευρο, πολύχρωμο και διαρκείας πρόταγμα (project) προς την Ενότητα, την Αλληλεγγύη, την αποανάπτυξη, την αρμονική συμβίωση και την υγιή, ήσυχη, ουσιαστική προσωπική εξέλιξη, την επιστροφή στα ʽμικρά μεγέθηʼ και στους ρυθμούς που διδάσκει η Φύση. Συγκεκριμένα αποτελεί μια σύγχρονη κιβωτό για τη διατήρηση παλαιών αξιών, πληροφοριών και στοιχείων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και σπόροι και ποικιλίες φυτών. Η Κιβωτός είναι ο τόπος που παράλληλα με τη διατήρηση δοκιμασμένων στους αιώνες πανανθρώπινων αξιών συμβαδίζει με το νεωτερικό στοιχείο, την υποστήριξη της τεχνολογίας και το καινοτόμο, όταν αυτά υπηρετούν την αειφορία, την πνευματικότητα και την πλήρως αρμονική συνύπαρξη όλων των όντων και πλασμάτων σε μικρο- και μακρο-κλίμακα. Η Κιβωτός λειτουργεί ως πυρήνας αφύπνισης αναφορικά με ό,τι διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή και ειδικά από τη Νέα Τάξη πραγμάτων. Ταυτόχρονα αποτελεί όχημα για ομαλό πέρασμα στη Νέα Εποχή, διαφυλάσσοντας επίσης γενετικό υλικό (μέσα από τους σπόρους) απαραίτητο για την περίοδο μετά την ʽΚρίσηʼ.

Korogonas Ark constitutes a multi-faceted, multi-coloured, coherent, durable and resilient project towards the accomplishment of Unity, Solidarity, de-growth, harmonious symbiosis with every entity, healthy, serene, substantial personal development, the return to the ʽsmall sizeʼ and the rhythms Nature teaches us.

ʽKorogonas Arkʼ is a contemporary ark for the preservation and dissemination of traditional values, information, old and contemporary knowledge as well as elements and methods among which seedsʼ banks, natural, organic and sustainable farming and protection of various plantsʼ varieties. The Ark is the place where the preservation of experienced and approbated within the centuries global human values goes hand in hand with modernity, technological support and innovation, when all of the last three serve sustainability, spirituality and fully harmonious coexistence among every entity in micro-                        and macro-scales on Mother Earth.

The Ark identifies itself as a nucleus for peopleʼs awakening regarding what takes place in our contemporary era and the pitfalls of the New World Order. Simultaneously it becomes a vehicle for a smooth transition to the New Era, keeping the essential genetic material for the after-crisis period.

TelaithrionImage02

 • Τόπος | Location: Κορογώνας, Δαιμονιά, Νότια Λακωνία | Korogonas, Demonia, South Lakonia
 • Επικοινωνία | Contact: korogonasark@gmail.com
 • Ιστοσελίδα | Webpage: -
 • Social Media: Facebook 

Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2012 | Established Project since 2012

More Information»
Νέο Θεμέλιο
February 262012

Το Νέο Θεμέλιο είναι ένας Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, με σκοπό να εναρμονίσει τον άνθρωπο με την φύση, τον εσωτερικό του εαυτό και τον περίγυρό τουσε συνδυασμό πάντα με την τεχνολογία. Η δράση μας αποσκοπεί στην δημιουργία μιας ιδανικής κοινότητας, κεντρισμένης στην εξέλιξη του ανθρώπου και την αυτάρκεια.

Σκοπός μας είναι να προσθέσουμε ένα λιθαράκι στην συνειδητότητα των ανθρώπων και να αφήσουμε ελεύθερο τον άνθρωπο να δημιουργήσει και πάλι, εξερευνώντας τον κόσμο… αυτή την φορά μέσω της ομαδικότητας. 

New foundation is a non profit organisation, whose purpose is to fine tune man with nature, his inner self and his surrounding, in a way that also includes technology. Our plan is to establish a community who’s primary goals are human evolution and self sufficiency.

Our vision is to add some building blocks on human consciousness, and let man free to create once more, by discovering the world and himself… this time though, through teamwork.

TelaithrionImage02

Εγκαθιδρυμένο Εγχείρημα από το 2011 | Established Project since 2011

More Information»
All Listing Types All Locations Any Rating

Listing Results

 • The Telaithrion Project

  The Telaithrion Project

  Eco-building, Eco-collectives, Eco-projects

  Read more
 • Nomades Artcore

  Nomades Artcore

  City-dwellers

  Read more
 • Biomonoia

  Biomonoia

  Cooperatives, Eco-farms

  Read more
 • Stagones

  Stagones

  Eco-building, Eco-projects

  Read more
 • PachaMaMa Hellas

  PachaMaMa Hellas

  Eco-farms, Eco-projects

  Read more
 • Spithari-Waking Life

  Spithari-Waking Life

  City-dwellers, Eco-projects

  Read more
 • European Village

  European Village

  City-dwellers

  Read more
 • Agroterroristas

  Agroterroristas

  Eco-projects

  Read more
 • Votanikos Kipos

  Votanikos Kipos

  City-dwellers, Cooperatives

  Read more
 • Kati Trexei

  Kati Trexei

  Eco-collectives, Eco-farms

  Read more
 • Piliko

  Piliko

  Eco-building

  Read more
 • Center for Natural Farming

  Center for Natural Farming

  Eco-farms, Eco-projects

  Read more
 • Peliti

  Peliti

  Eco-projects

  Read more
 • Cloud Cuckoo Land

  Cloud Cuckoo Land

  Cooperatives

  Read more
 • Nea Gouinea

  Nea Gouinea

  City-dwellers

  Read more
 • Elpidohori

  Elpidohori

  Eco-farms

  Read more
 • Cob.gr

  Cob.gr

  Eco-building

  Read more
 • kalamataFreeSpace

  kalamataFreeSpace

  Cooperatives

  Read more
 • Mother Nature

  Mother Nature

  Eco-collectives

  Read more
 • hackerspace

  hackerspace

  City-dwellers

  Read more
 • Paliomylos

  Paliomylos

  Eco-projects

  Read more
 • Κιβωτός Κορογώνα

  Κιβωτός Κορογώνα

  Eco-collectives, Eco-projects

  Read more
 • Νέο Θεμέλιο

  Νέο Θεμέλιο

  Eco-collectives, Eco-projects

  Read more